Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web ee88-casino.click. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.

Bằng cách truy cập trang web ee88-casino.click, có nghĩa là bạn chấp nhận được rằng bạn sẽ tuân thủ các quy định và chính sách của chúng tôi.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung trên trang web ee88-casino.click, bao gồm nhưng không giới hạn đến logo, đồ họa, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, video, cơ sở dữ liệu, mã nguồn và bất kỳ nội dung nào khác, thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và được bảo vệ bởi các luật sở hữu trí tuệ hiện hành. Bất kỳ việc sao chép, phân phối, sử dụng hoặc sửa đổi nội dung trang web này mà không có sự chấp thuận của chúng tôi đều là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

2. Đảm bảo

Trang web và nội dung được cung cấp 'như đã có' mà không có bất kỳ bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý. Chúng tôi không đảm bảo tính khả dụng, độ chính xác, tính chất hoặc tính phù hợp với một mục đích cụ thể của trang web và nội dung.

Bạn thông qua trang web này và sử dụng nội dung trên trang web này bởi riêng bạn, trên nguyên tắc 'như đã có' và 'theo sự chấp nhận của riêng bạn'. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc tài chính cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web và nội dung của nó.

3. Luật áp dụng

Trang web ee88-casino.click và các điều khoản và điều kiện này sẽ tuân thủ theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết thông qua các cơ quan pháp luật có thẩm quyền tại Việt Nam.

  • Địa chỉ:
  • Điện thoại:
  • Email:

Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến các điều khoản sử dụng này.